Категорија: Новости

Информација за одржана работна средба на Платформа за Еколошка правда
Напис

Информација за одржана работна средба на Платформа за Еколошка правда

Присутни: Акад. Владо Камбовски – Македонска академија на науките и уметностите Елена Мујоска Трпевска – Македонска академија на науките и уметностите Христина Оџаклиеска – Министерство за животна средина и просторно планирање Ања Јованова – Фронт 21/42 Марјан Михајлов – Експерт Марија Милкова – Центар за управување со кризи Баже Димитриовски – Министерство за внатрешни работи...

Патоказ за спроведување на политиките за животна средина
Напис

Патоказ за спроведување на политиките за животна средина

Со Анализата за состојбите и Документот за јавните политики во заштитата на животната средина на Платформата, усвоени по широки расправи, се создадени основите за следниот чекор, кој се состои во конкретизација на методите, инструментите и средствата за унапредување на јавната еколошка политика, законодавство и практика, врз европските и универзалните стандарди и норми и најдобрите практики...

Инфографик: Препораки за како до ефикасна и ефективна еколошка правда
Напис

Инфографик: Препораки за како до ефикасна и ефективна еколошка правда

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви инфографици со препораки за адресирање на проблемите и утврдување на насоки за подобрување на состојбата во животната средина како и издвоени добри меѓународни практики во полето на управување со животната средина.

Новинарска сторија: Значењето на заштитените диви видови растенија и габи за биолошката разновидност, луѓето, општеството и економијата
Напис

Новинарска сторија: Значењето на заштитените диви видови растенија и габи за биолошката разновидност, луѓето, општеството и економијата

Во Република Северна Македонија постои долга традиција во собирање лековити растенија, печурки, лишаи и бројни шумски плодови. Поради нејзините специфични климатски услови и географска локација од глацијалниот период таа има богата флористичка разновидност од околу 210 семејства, 920 родови и околу 3700 растителни видови од кои голем број се ендемични растенија.

Инфографик – Државен инспекторат за животна средина
Напис

Инфографик – Државен инспекторат за животна средина

Центарот за правни истражувања и анализи подготви инфографици од Анализата на празнини и недостатоци – предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина. Инфографиците ги покажуваат клучните наоди за достапноста на ресурси, систематизацијата на работни места и делокругот на работа на Државниот инспекторат за животна средина во однос на  инспекцискиот надзор во...

Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?
Напис

Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви кратко видео со податоци од Документот за јавни политики: Како до ефикасна и ефективна еколошка правда.

Новинарска сторија: Како до ефикасна и ефективна еколошка правда? – чекор поблиску до патоказот за иднината
Напис

Новинарска сторија: Како до ефикасна и ефективна еколошка правда? – чекор поблиску до патоказот за иднината

Освен моменталната здравствена криза, еколошката и климатската се кризи кои ја загрозуваат планетата и опстојувањето на човештвото и на целиот жив свет веќе долго време.

Информација за одржан координативен состанок на Платформата за еколошка правда 30.03.2021
Напис

Информација за одржан координативен состанок на Платформата за еколошка правда 30.03.2021

На 30 март 2021 година беше одржан првиот координативен состанок на Платформата за еколошка правда. Целта на состанокот беше избор на Претседател, заменик претседател и секретар на Платформата за еколошка правда.