Категорија: Uncategorized @mk

Почетна » Uncategorized @mk
Анализа на пресуда – Будајева и други против Русија (Повреда на членот 2 од ЕКЧП низ призма на еколошка правда)
Напис

Анализа на пресуда – Будајева и други против Русија (Повреда на членот 2 од ЕКЧП низ призма на еколошка правда)

Правото на живот е применливо исклучиво во два вида ситуации: опасни активности направени од човек и природни катастрофи надвор од човечка контрола. Стандардите и во двата типа на случаи се исти, со таа разлика што во случај на елементарни непогоди има специфичности во однос на обврската за воспоставување систем за рано предупредување и поширока маргина...