Категорија: Новости

Почетна » Новости
Oдржан состанок за осврт на досегашните активности и избор на нов претседател
Напис

Oдржан состанок за осврт на досегашните активности и избор на нов претседател

На 30.05.2024 година во просториите на МАНУ  беше одржан состанок на Платформата за еколошка правда, каде присуствуваа претставници од Центарот за правни истражувања и анализи, ЕКО-СВЕСТ, Министерството за внатрешни работи, Милеуконтакт, Македонското здружение на млади правници, МАНУ, Академијата за судии и јавни обвинители, Државниот инспекторат за животна средина и Министесрвото за правда. Академикот Владо Камбовски...

Добро владеење во животната средина за имплементација на Зелена Агенда за Западен Балкан
Напис

Добро владеење во животната средина за имплементација на Зелена Агенда за Западен Балкан

ЗА ПРОЕКТОТ Центарот за правни истражувања и анализи заедно со Македонското здружение на млади правници и Фронт 21/42 започна со имплементација на проектот ,, Добро владеење во животна средина за имплементација на Зелена агенда за Западен Балкан” кој е резултат на континуираната поддршка од Европската унија за Република Северна Македонија. Во Република Северна Македонија имплементацијата...

Чист воздух – основно човеково право или неостварливи обврски за општините во Северна Македонија
Напис

Чист воздух – основно човеково право или неостварливи обврски за општините во Северна Македонија

Анализата дава осврт на состојбата во која се наоѓа Република Северна Македонија во сегментот на квалитет на амбиентниот воздух. Покрај тоа што во земјата постои политичка заложба за почитување на стандардите за квалитет на воздух, сепак, отсуствува одговорноста за спроведување на оваа заложба во пракса. Анализата прави осврт на правната рамка која е очигледно хармонизирана...

Видео: Бучавата како втора најголема еколошка причина за здравствени проблеми
Напис

Видео: Бучавата како втора најголема еколошка причина за здравствени проблеми

Центарот за правни истражувања и анализи во рамки на проектот Унапредување на квалитетот и одговорноста во Македонскиот правосуден сектор финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија изработи информативно видео за негативното влијание на Бучавата во животната средина како и националната правна рамка на оваа тема.

Напис

Покана за конференција за контаминација на почва

На 14ти и 15ти ноември 2023 во Македонската Академија на Науките и уметностите, во заедничка организација на Државниот инспекторат за животната средина и Европската мрежа на инспекторатите за животната средина IMPEL ќе се одржи конференција за контаминација на почва во рамки а кластерот води и почви. На конференцијата ќе бидат присутни 25 експерти од Европа...

Анализа на пресуда – Будајева и други против Русија (Повреда на членот 2 од ЕКЧП низ призма на еколошка правда)
Напис

Анализа на пресуда – Будајева и други против Русија (Повреда на членот 2 од ЕКЧП низ призма на еколошка правда)

Правото на живот е применливо исклучиво во два вида ситуации: опасни активности направени од човек и природни катастрофи надвор од човечка контрола. Стандардите и во двата типа на случаи се исти, со таа разлика што во случај на елементарни непогоди има специфичности во однос на обврската за воспоставување систем за рано предупредување и поширока маргина...

Новинарска сторија: Бучавата еден од најголемите непријатели на животната средина
Напис

Новинарска сторија: Бучавата еден од најголемите непријатели на животната средина

Секој гласен, непријатен и неочекуван звук кој во организмот создава штетни ефекти е бучава. Според негативното влијание врз животната средина, таа се наоѓа во самиот врв, заедно со загадувањето на воздухот и водата и е проблем кој е распространет во целиот свет. Загадувањето од бучавата главно се должи на сообраќајот, градежните активности, индустриско – производните...

Тркалезна маса – заштита од бучава во животната средина
Напис

Тркалезна маса – заштита од бучава во животната средина

Центарот за правни истражувања и анализи на ден 17.05.2023 година во рамки на проектот ,,Унапредување на квалитетот и одговорноста во македонскиот правосуден сектор”  организира тркалезна маса на тема – Заштита од бучава во животната средина. Проектот е резултат на континуираната финансиска поддршка од Амбасадата на Кралството на Холандија во Република Северна Македонија. На настанот присуствуваа...

Анализа на пресудата Олуиќ против Хрватска (Бучавата како основ за повреда на членот 8 од ЕКЧП)
Напис

Анализа на пресудата Олуиќ против Хрватска (Бучавата како основ за повреда на членот 8 од ЕКЧП)

1. Основни информации и околности на случајот Жалителката со живеалиште во Риека, Р. Хрватска, се жалела на бучава што ја прави бар/кафуле кое било отворено во дел од куќата каде што живеела, а којшто дел бил во сопственост на друго лице. Жалителката се  обратила до Санитарната инспекција со известување дека нејзиниот стан бил постојано изложен...

Оддржана работна средна на платформата за еколошка правда
Напис

Оддржана работна средна на платформата за еколошка правда

На ден 22.06.2022 со почеток од 10:00 до 12:00 часот во просториите на Македонската академија за науките и уметностите се одржа работна средба на Платформата за еколошка правда. Целта на оваа средба беше разгледување на теми кои се актуелни во моментов, а воедно и избор на нов претседател на Платформата за еколошка правда. За претседател...