Категорија: Материјали

Архус Центар
Напис

Архус Центар

Во рамки на активностите поддржани од мисијата на ОБСЕ во Република Северна Македонија, а со цел јакнење на капацитетите на Архус Центарот за создавање на функционален систем за следење на работењето на јавните институции, општините, телата и органите за донесување одлуки за транспарентноста на процедурите, усогласувањето на законите и квалитетот на процесите на учество на јавноста во врска...

Студии на случај на загрозување на животната средина, загадувањето на водните ресурси и ефективноста на инспекцискиот надзор
Напис

Студии на случај на загрозување на животната средина, загадувањето на водните ресурси и ефективноста на инспекцискиот надзор

Македонското здружение за млади правници (МЗМП) во рамките на кампањата за застапување и лобирање „Разбистри сѐ“ која ја спроведува Институтот за комуникациски студии, изработи четири студии на случај кои во кои се анализираат конкретни случаи на загрозување на животната средина, загадувањето на водните ресурси, како и ефективноста на инспекцискиот надзор во овие случаи.

Инфографик: Мерки и рокови за имплементација на концептот еколошка правда
Напис

Инфографик: Мерки и рокови за имплементација на концептот еколошка правда

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви инфографици со мерки и рокови за имплементација на концептот еколошка правда.

Патоказ за спроведување на политиките за животна средина
Напис

Патоказ за спроведување на политиките за животна средина

Со Анализата за состојбите и Документот за јавните политики во заштитата на животната средина на Платформата, усвоени по широки расправи, се создадени основите за следниот чекор, кој се состои во конкретизација на методите, инструментите и средствата за унапредување на јавната еколошка политика, законодавство и практика, врз европските и универзалните стандарди и норми и најдобрите практики...

Инфографик: Препораки за како до ефикасна и ефективна еколошка правда
Напис

Инфографик: Препораки за како до ефикасна и ефективна еколошка правда

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви инфографици со препораки за адресирање на проблемите и утврдување на насоки за подобрување на состојбата во животната средина како и издвоени добри меѓународни практики во полето на управување со животната средина.

Инфографик – Државен инспекторат за животна средина
Напис

Инфографик – Државен инспекторат за животна средина

Центарот за правни истражувања и анализи подготви инфографици од Анализата на празнини и недостатоци – предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина. Инфографиците ги покажуваат клучните наоди за достапноста на ресурси, систематизацијата на работни места и делокругот на работа на Државниот инспекторат за животна средина во однос на  инспекцискиот надзор во...

Зошто платформа за еколошка правда?
Напис

Зошто платформа за еколошка правда?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви инфографик со информации за целта на платформата, нејзините членови и информации како можете да се приклучите кон неа. Линк: Инфографик-Платформа-за-еколошка-правда-860×575.jpg (860×575) (ekoloskapravda.mk)