КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ

Во рамки на проектот „Проект за добро управување со животната средина“, Центарот за правни истражувања и анализи ја изготви „Компаративната анализата на стратегии за справување со еколошки криминал“.

Главната цел на оваа компаративна анализа е да даде:

  1. Преглед на механизмите за ефективна превенција и заштита на криминалот во животната средина, како и кривични дела опфатени со детектираните механизми во РСМ и земјите членки на ЕУ и регионот;
  2. Преглед на меѓународната практика на Европскиот суд за човекови права и Европскиот суд на правдата и правото на здрава животна средина.

Анализата можете да ја преземете на следниот линк: