Архус Центар

Архус Центар

Во рамки на активностите поддржани од мисијата на ОБСЕ во Република Северна Македонија, а со цел јакнење на капацитетите на Архус Центарот за создавање на функционален систем за следење на работењето на јавните институции, општините, телата и органите за донесување одлуки за транспарентноста на процедурите, усогласувањето на законите и квалитетот на процесите на учество на јавноста во врска со спроведувањето на Архуската Конвенција се изготвуваат изевештаи за актуелни постапки и процедури поврзани со животната средина на централно и локлано ниво.  Овие извештаи се изготвуваат на месечно ниво и се однесува на постпаките кои предвидуваат учество на јавноста.

Сите извештаи, студии и документи што се изработени од страна на Архус центарот се достапни на веб страната Publications – Архус Центар – Македонија (arhus.mk)