Author: Ana (Ana )

Почетна » Архиви за Ana
Одржана 6-та сесија на Охридската школа на природното право
Напис

Одржана 6-та сесија на Охридската школа на природното право

ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНОТО ПРАВО „ОСНОВИ НА РЕФОРМАТА НА ПРАВНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ЕКОЛОШКАТА ПРАВДА“ 12 октомври, 2021 година Задоволство ни е да Ве известиме дека Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ при МАНУ со поддршка од Амбасадата на САД во Скопје на 12 октомври 2021 година ја одржа 6та сесија на...

Архус Центар
Напис

Архус Центар

Во рамки на активностите поддржани од мисијата на ОБСЕ во Република Северна Македонија, а со цел јакнење на капацитетите на Архус Центарот за создавање на функционален систем за следење на работењето на јавните институции, општините, телата и органите за донесување одлуки за транспарентноста на процедурите, усогласувањето на законите и квалитетот на процесите на учество на јавноста во врска...

Студии на случај на загрозување на животната средина, загадувањето на водните ресурси и ефективноста на инспекцискиот надзор
Напис

Студии на случај на загрозување на животната средина, загадувањето на водните ресурси и ефективноста на инспекцискиот надзор

Македонското здружение за млади правници (МЗМП) во рамките на кампањата за застапување и лобирање „Разбистри сѐ“ која ја спроведува Институтот за комуникациски студии, изработи четири студии на случај кои во кои се анализираат конкретни случаи на загрозување на животната средина, загадувањето на водните ресурси, како и ефективноста на инспекцискиот надзор во овие случаи.

Инфографик: Мерки и рокови за имплементација на концептот еколошка правда
Напис

Инфографик: Мерки и рокови за имплементација на концептот еколошка правда

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви инфографици со мерки и рокови за имплементација на концептот еколошка правда.

Информација за одржана работна средба на Платформа за Еколошка правда
Напис

Информација за одржана работна средба на Платформа за Еколошка правда

Присутни: Акад. Владо Камбовски – Македонска академија на науките и уметностите Елена Мујоска Трпевска – Македонска академија на науките и уметностите Христина Оџаклиеска – Министерство за животна средина и просторно планирање Ања Јованова – Фронт 21/42 Марјан Михајлов – Експерт Марија Милкова – Центар за управување со кризи Баже Димитриовски – Министерство за внатрешни работи...

Патоказ за спроведување на политиките за животна средина
Напис

Патоказ за спроведување на политиките за животна средина

Со Анализата за состојбите и Документот за јавните политики во заштитата на животната средина на Платформата, усвоени по широки расправи, се создадени основите за следниот чекор, кој се состои во конкретизација на методите, инструментите и средствата за унапредување на јавната еколошка политика, законодавство и практика, врз европските и универзалните стандарди и норми и најдобрите практики...

Инфографик: Препораки за како до ефикасна и ефективна еколошка правда
Напис

Инфографик: Препораки за како до ефикасна и ефективна еколошка правда

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви инфографици со препораки за адресирање на проблемите и утврдување на насоки за подобрување на состојбата во животната средина како и издвоени добри меѓународни практики во полето на управување со животната средина.

Новинарска сторија: Значењето на заштитените диви видови растенија и габи за биолошката разновидност, луѓето, општеството и економијата
Напис

Новинарска сторија: Значењето на заштитените диви видови растенија и габи за биолошката разновидност, луѓето, општеството и економијата

Во Република Северна Македонија постои долга традиција во собирање лековити растенија, печурки, лишаи и бројни шумски плодови. Поради нејзините специфични климатски услови и географска локација од глацијалниот период таа има богата флористичка разновидност од околу 210 семејства, 920 родови и околу 3700 растителни видови од кои голем број се ендемични растенија.

Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?
Напис

Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви кратко видео со податоци од Документот за јавни политики: Како до ефикасна и ефективна еколошка правда.